Eri seoi nage


Kibisu gaeshi


Kuchiki taoshi


Ko uchi maki komi


Yoko sumi gaeshi


Yoko tomoe nage


Sumi otoshi


Kenken uchimata


Nidan ko soto gake (hittade ingen bättre)


Hane maki komi


Yoko otoshi


Ura nage